<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Recykling Butelek Dla Zwierz?t Domowych

Odwadnianie i recykling butelek PET

Bran?a recyklingu butelek PET rozwija si? dobrze w porównaniu do recyklingu innych odpadów. PET ulega bardzo d?ugiej degradacji. Puste butelki zaj??yby ogromn? ilo?? miejsca na wysypiskach, gdyby nie zosta?y zmia?d?one. Pierwsza próba recyklingu PET si?ga 1977 roku. Dzisiaj butelki PET, które s? zwykle przezroczyste lub zielone, maj? na spodzie numer  1, co u?atwia ich identyfikacj? w strumieniu recyklingu.

Porad? sobie z  BUTELKAMI PET z p?ynem jak:

1. NESTLE w amerykańskiej firmie produkuj?cej napoje, która ma du?? liczb? produktów odrzuconych lub przeterminowanych, takich jak PEPSI, COCA COLA.
2. Firma zajmuj?ca si? gospodark? odpadami, która dostaje du?o butelek PET, a du?y ich procent nie jest pusty.
3. Firma zajmuj?ca si? recyklingiem, która zajmuje si? recyklingiem butelek PET i ma du?y procent pe?nych butelek PET, których nie mo?na zbelowa? wraz z  wod?.GREENMAX zapewnia nowy sposób: seria POSEIDON mo?e wykonywa? prace odwadniaj?ce butelki PET dla wszelkiego rodzaju napojów, takich jak butelki PET, karton, puszki aluminiowe itp.Zwykle butelki PET zostan? poddane recyklingowi w nast?puj?cy sposób:


1. Puste plastikowe butelki s? zbierane i przekazywane do zak?adu odzyskiwania materia?ów, gdzie s? oddzielane od innych tworzyw nadaj?cych si? do recyklingu.
2. Butelki s? kompaktowane, belowane i wysy?ane do firmy zajmuj?cej si? przetwarzaniem.
3. Butelki s? czyszczone na sucho i sortowane za pomoc? sorterów optycznych, które oddzielaj? ró?ne rodzaje tworzyw
4. Butelki s? nast?pnie mielone na p?atki, które s? myte i sortowane ponownie. W zale?no?ci od rodzaju tworzywa sztucznego p?atki s? odka?ane za pomoc? roztworu chemicznego, lub poddawane procesowi regranlucacji.
5. Tak powsta?y regranulat, lub p?atek mo?na przekszta?ci? w nowe produkty  opakowaniowe, rury drena?owe, meble ogrodowe lub po prostu nowe butelki PET.MATERIA?Y

湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>