<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Punkt sprzeda?y kompaktora do styropianu i pianki EPE  GREENMAX

zapobiegaj?cy-plastyfikacji-materia?u-200402

System zapobiegaj?cy plastyfikacji materia?u

systemem PLC

greenmax-system-200402

W przypadku wi?kszo?ci kompaktorów ?rubowych do styropianu, istnieje ryzyko topienia si? bloków. Greenmax wprowadzi? innowacj? polegaj?c? na tym, ?e przek?adnia po??czona jest z systemem PLC. W przypadku gdy zaistnieje ryzyko stopienia si? bloku, maszyna ulegnie zatrzymaniu.


Instrukcja obs?ugi kompaktora do styropianu GREENMAX SERIA A (P+T)

1. Tryb zasilania (P)

Podczas pracy kompaktora do styropianu w trybie automatycznym, mo?liwe jest jego prze??czenie w tryb manualny.

1. Tryb czasu (T)

(1) Tryb (T) otwiera si?, gdy ?ruba znajduje si? w trybie r?cznym, w tym momencie tryb automatyczny T otwiera si?, gdy kruszarka i szcz?ki s? w trybie automatycznym.

(2) Tryb T zatrzymuje si? lub w trybie r?cznym, gdy kruszarka i szcz?ki s? w??czone 0 lub w trybie r?cznym, a zarówno kruszarka, jak i szcz?ki mog? normalnie pracowa? w trybie r?cznym.

Uwaga:

(1) SZCZ?KI DO GóRY (powinien by? w??czony podczas uruchamiania lub zatrzymywania.)

(2) SZCZ?KI W  POZYCJI ?RODKOWEJ (powinien by? na przej?ciu w trakcie procesu - pozycja jest ustalana zgodnie z ustawionym czasem).

(3) SZCZ?KI W Dó? (okre?la czas prasowania i s?u?y g?ównie do formowania).

2. Parametry trybu czasu (T)

OPó?NIENIE KRUSZARKI: czas opó?nienia uruchomienia po uruchomieniu kruszarki

SZCZ?KI PIERWSZE W Dó?: czas prasowania szcz?k po uruchomieniu ?ruby

CZAS PRACY ?RUBY: czas cyklu operacyjnego szcz?k

CZAS SZCZ?KI: czas narastania szcz?k

OPó?NIENIE SZCZ?K: opó?nienie zatrzymania szcz?k

CZAS SZCZ?K: czas opadania szcz?k

Uwaga:

Umiej?tno?ci obs?ugi: Ustawiamy czas jako standardowy, dlatego sugerowany jest inny czas pracy ?rub dla ró?nych materia?ów. Ponadto, gdy g?sto?? wyj?ciowa nie mo?e spe?ni? wymagań, cykl mo?na wyd?u?y?, aby wyd?u?y? czas formowania. Nie powinno to jednak trwa? zbyt d?ugo w obawie przed stopieniem materia?u, lub uszkodzeniem silnika i reduktora.

2. Sugestie dotycz?ce czasu pracy ?ruby

N.p.

G?sto?? materia?u

Czas cyklu

1

5-10kg/m3

40-50s

2

10-15kg/m4

30-40s

3

15-20kg/m5

20-30s

4

20-25kg/m6

15-20s


Powy?ej przedstawiono zalecany czas, je?li materia?y zosta?y zmieszane, czas nale?y zresetowa? po zaobserwowaniu.


INTCO
RECYKLING

湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>