<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Ustalenie najlepszej metody jest kluczem do rozwoju recyklingu opakowań EPS po owocach morza w Polsce

Owoce morza to niezwykle delikatny, ?atwo psuj?cy si? i drogi towar. Dobry i skuteczny sposób przechowywania i transportu stanowi klucz ca?ego procesu od po?owu do sprzeda?y. Sekret ten jest nierozerwalnie zwi?zany z jednym rodzajem materia?u, jakim jest EPS (polistyren ekspandowany).


Recykling odpadów styropianu


Dzi?ki zaletom zachowania ciep?a i odporno?ci na upadek owoce morza pakowane w pude?ka EPS pozostaj? ?wie?e przed wprowadzeniem do obrotu.Nast?pny w kolejno?ci pozostaje problem skutecznego sposobu na recykling styropianu EPS.


Je?li kiedykolwiek kto? spotka? si? z programem ukazuj?cym kulisy przemys?u rybnego, móg? zobaczy? stosy skrzynek EPS u?o?onych w ch?odniach lub takich które zosta?y ju? u?yte. Jak powinna wygl?da? utylizacja styropianu EPS? Czy mo?na go tak po prostu wyrzuci??Za?o?ona w 2016 roku fabryka BluGlacier  daje odpowied?: utylizacja styropianu EPS za pomoc? zaawansowanej maszyny do recyklingu - kompaktora EPS.

utylizacja odpadów styropianowych


W Polsce prowadz? firm? przepakowuj?c? i generuj? du?o pude?ek. Aby go podda? recyklingowi, BluGlacier szuka? wielu wspó?pracuj?cych partnerów i spotka? si? z GREENMAX Recycling na Boston Seafood Show. GREENAMX   to w 100% kompleksowe rozwi?zania, od sprz?tu do recyklingu, a? do zakończenia sprzeda?y materia?ów.


Przedsi?biorstwo zakupi?o zag?szczark? EPS i po roku rozpocz?li  projekt recyklingu w swojej fabryce w Polsce. Dzi?ki wysokiemu stopniowi kompresji kompaktora EPS, mo?liwy jest o wiele bardziej op?acalny transport pod wzgl?dem ?adowno?ci.


maszyna do utylizacji odpadów EPS


Zakaz u?ywania styropianowych pojemników by? dla wielu problematyczny, ale w  kontek?cie recyklingu lokalna bran?a wci?? kwitnie. Organizacja Foam Recycling Coalition przyzna?a Polsce grant w wysoko?ci 50 000 USD na uruchomienie programu recyklingu styropianu w lokalnych punktach zbiórki odpadów. Dotacja ta b?dzie wa?nym wsparciem  we wprowadzaniu zaawansowanych technologii, takich jak kompaktor EPS. Nie ma w?tpliwo?ci, ?e recykling styropianu EPS to obecnie bardzo wa?ne zagadnienie.


INFORMACJA

湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>