<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

ROZDRABNIACZ

Rozdrabnianie jest pierwszym  procesem przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Jest to technologia ci?cia, odpowiednia dla wszystkich rodzajów odpadów z tworzyw sztucznych, polegaj?ca na ci?ciu odpadów z  na mniejsze kawa?ki. Twarde tworzywa sztuczne, na przyk?ad odpady HDPE (zu?yte butelki po mleku, butelki po ?rodkach chemicznych itp.), odpady PP (butelki PP, pojemniki PP, panele PP itp.), odpady ABS, odpady HIPS itp.


greenmax

Po co nam rozdrabnianie?


1. Po rozdrobnieniu, kolejny etap przetwarzania (np. mycie lub granulowanie) mo?e by? realizowany z wysok? wydajno?ci?.

2. Po rozdrobnieniu na mniejsze kawa?ki transport jest ?atwiejszy, a koszt transportu znacznie ni?szy, dlatego cena sprzeda?y rozdrobnionych kawa?ków jest kilkakrotnie wy?sza.

Kto b?dzie potrzebowa? rozdrabniania?


1. Firmy zbieraj?ce ma?e odpady u?ywaj? rozdrabniacz do tworzyw do zmniejszenia rozmiarów odpadów.

2. Du?e firmy zajmuj?ce si? gospodark? odpadami lub recyklingiem rozdrabniaj? odpady w du?ych ilo?ciach zgodnie z wymaganymi rozmiarami, tak aby kolejne urz?dzenia przetwarzaj?ce mog?y je przetworzy? w lepszej jako?ci (pelety lub produkty końcowe).
Jakie rodzaje rozdrobnienia mo?e produkowa? INTCO Recycling?


Do rozdrabniania ró?nych tworzyw sztucznych lub ró?nych ilo?ci materia?u potrzebne s? ró?ne rozmiary rozdrabniaczy, no?y lub silników.


INTCO Recycling posiada 20 in?ynierów, dzi?ki którym jest w stanie wyprodukowa? odpowiednie rozdrabniacze do odpadów z twardych tworzyw sztucznych.


Zapraszamy do bezp?atnej konsultacji z nami, aby uzyska? wi?cej informacji na temat recyklingu tworzyw sztucznych, a w szczególno?ci m?yn do tworzyw  twardych odpadów plastikowych.


rozdrabniacz do tworzyw
Karta techniczna rozdrabniacz do tworzyw:

Standardowy Kruszarka do tworzyw:
Mocna rozdrabniacz do tworzyw:湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>