<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Recykling styropianu EPS pomaga producentom w Illinois zwi?kszy? ich warto?? biznesow?

Niedawno do?wiadczeni producenci z Illinois znale?li sposób na zwi?kszenie warto?ci swoich firm. Odpady powstaj?ce w produkcji s? sprzedawane jako towary,  co generuje dodatkowe zyski. To jest recykling styropianu EPS.


recykling styropianu EPS


Obecnie rynek internetowy w ró?nych regionach Stanów Zjednoczonych jest w fazie intensywnego rozwoju. Dla wszelkiego rodzaju producentów, zarówno  artyku?ów biurowych, jak i producentów materia?ów budowlanych, pianka jest niezb?dnym materia?em w procesie wytwarzania i transportu produktów.


W przesz?o?ci producenci wysy?ali pian? odpadow? na sk?adowiska ?mieci. Jednak wraz ze stopniowym wzrostem op?at za sk?adowanie wszyscy zacz?li szuka? nowych dróg. Recykling styropianu EPS pomaga unikn?? wysokich kosztów sk?adowania na wysypiskach, daj?c mo?liwo?? zarabiania dodatkowych pieni?dzy.


utylizacja styropianu EPS


W jaki sposób producenci zwi?kszaj? zyski z recyklingu pianki?


Ogólnie rzecz bior?c, potrzebna jest maszyna do recyklingu pianki. Jest to spora inwestycja, ale mo?esz uzyska? sta?y dochód. Wiele przedsi?biorstw waha si? z powodu ceny maszyn, ale jest to op?acalne. Obecnie najtańsza maszyna do recyklingu pianki na rynku kosztuje oko?o 27000 USD, a tona wlewków to oko?o 600 USD, podczas gdy op?ata za sk?adowanie tony ?mieci wynosi 70 USD. W zwi?zku z tym mo?na szybko oszacowa?, ?e koszt inwestycji zosta?by pokryty przy 40 tonach odpadów.


maszyna do utylizacji odpadów EPS


Ponadto mo?esz generowa? zyski, zbieraj?c pian? od innych firm. I nie musisz martwi? si? o transport, poniewa? maszyny GREENMAX oferowane przez INTCO Recycling mo?na przewozi? na samochodach ci??arowych. Gdy maszyna jest bezczynna, mo?esz uda? si? do wszystkich cz??ci miasta, aby ?wiadczy? us?ugi recyklingu.


Je?li posiadasz powierzchnie magazynowe, mo?esz przechowywa? bloki materia?u.
INTCO Recycling nie tylko sprzedaje maszyny, ale równie? skupuje wlewki po wysokiej cenie.
Z GREENMAX, recykling styropianu EPS b?dzie ?atwiejszy i wydajniejszy.


INFORMACJA

湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>