<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Recykling odpadów styropianu stwarza mo?liwo?ci rozwoju dla restauracji po

Rok 2021 z pewno?ci? b?dzie bardzo trudny dla bran?y gastronomicznej. Pandemia i ogromne restrykcje z ni? zwi?zane, ograniczy?y w znacznym stopniu dzia?alno?? restauracji. Wielu przedsi?biorców znalaz?o si? w kryzysowej sytuacji.


Zakaz stosowania polistyrenu w Stanach Zjednoczonych dodatkowo pogarsza sytuacj? -  polistyren zawsze by? pierwszym wyborem na pude?ka ?niadaniowe ze wzgl?du na jego nisk? cen?, lekko?? i ochron? termiczn?. Zakaz mo?e spowodowa? wzrost kosztów.  Musimy zdawa? sobie spraw?, ?e utylizacja odpadów styropianowych to druga  bardzo wa?na kwestia.Recykling odpadów styropianu2021 rok jest dla wielu bran? bardzo dotkliwy. Pandemia COVID-19 trwaj?ca ju?  ponad rok,  daje o sobie zna? wielu bran?om w tym turystycznym i gastronomicznym. Dodatkowo zakaz stosowania polistyrenowych pude?ek, mo?e zwi?ksza? obawy przedsi?biorców.


Kompromis 2021 r. ?Jak restauratorzy mog? przetrwa? kryzys spadaj?cej wydajno?ci i stworzy? nowe mo?liwo?ci? Odpowiedzi udziela rozwijaj?cy si? przemys? recyklingu. Mo?e to by? dobry sposób na recykling odpadów styropianowych na m?czk? z zastosowaniem zag?szczarki styropianu z zaawansowan? technologi?.


maszyny do utylizacji odpadów styropianowych
Zag?szczarka do styropianu daje w?a?cicielom ró?nych bran? nadziej?. Mo?e pomóc im wygra? ten trudny rok. Korzy?ci z tej metody le?? w dwóch aspektach.


1. Ochrona ?rodowiska i zrównowa?ony rozwój


Dlaczego polistyrenowe pude?ka na lunch s? stale zakazane przez Stany? G?ówn? przyczyn? jest brak naukowego planu recyklingu. Zag?szczarka do pianki polistyrenowej, dzi?ki technologii prasowania na zimno, mo?e zag?szcza? pude?ka na lunch z polistyrenu w skompresowane bloki o stopniu kompresji 1:50. To dok?adna metoda recyklingu, która nie spowoduje wtórnego zanieczyszczenia, ale tak?e pozwoli na zrównowa?ony rozwój styropianu bez pozostawiania go na wysypisku przez setki lat.przetwarza odpady styropianowe


2. Nowy kana? zysku


Jak wspomniano powy?ej, bran?a gastronomiczna w ci?gu ostatnich dwóch lat wkroczy?a w ci??ki okres, a jej wyniki nie s? tak dobre jak wcze?niej. Zag?szczarka styropianu mo?e przekszta?ci? odpadowy polistyren w bloki prasowane na zimno, surowiec do produkcji cz?stek plastiku.  W?a?ciciele restauracji decyduj? si? na recykling odpadów styropianowych a w tym przypadku pude?ek, co niew?tpliwie stworzy dla nich nowy kana? przychodów, aby nadrobi? t? cz??? deficytu przychodów.

Bior?c powy?sze pod uwag?, zag?szczarka styropianu niew?tpliwie stworzy nowe mo?liwo?ci rozwoju dla bran?y gastronomicznej, a utylizacja odpadów styropianowych b?dzie odbywa?a si? we w?a?ciwy sposób.


INFORMACJA

湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>