ktv洗面奶遛鸟

<acronym id="6aoqa"><center id="6aoqa"></center></acronym>
<acronym id="6aoqa"><center id="6aoqa"></center></acronym><acronym id="6aoqa"><small id="6aoqa"></small></acronym>
<rt id="6aoqa"><small id="6aoqa"></small></rt>

Recykling butelek poczyni? dalsze post?py w porównaniu z metod? tradycyjn?

Najbardziej popularnym opakowaniem w?ród napojów jest butelka z tworzywa PET. Ogromna ilo?? dziennej produkcji tego opakowania powinna gwarantowa? pó?niejszy recykling. Niestety, tak si? nie dzieje. We?my na przyk?ad Coca-Cola, tego rodzaju napój sprzedaje si? w ilo?ci 19400 butelek na sekund?. Takie dane robi? wra?enie!


GREENMAXMo?na sobie wyobrazi?, jak du?e mo?e by? zanieczyszczenie  przy tak du?ym zapotrzebowaniu. Wed?ug EPA w 2018 roku w USA wyrzucono 3,13 miliona ton plastiku PET, ale tylko 29,1% plastikowych butelek PET nadaj?cych si? do recyklingu zosta?o faktycznie poddanych recyklingowi. Recykling plastikowych butelek nie usta?, ale nie przyniós? dobrych rezultatów, poniewa? tradycyjne odwadnianie butelek ma wady, których nie mo?na zignorowa?.


Przede wszystkim tradycyjne odwadnianie butelek to r?czne odwadnianie, które nie tylko powoduje ogromne koszty, ale jest równie? bardzo niehigieniczne i k?opotliwe. Ponadto, ze wzgl?du na resztki cieczy i powietrza w butelce, jej obj?to?? jest nadal bardzo du?a, co powoduje niedogodno?ci w transporcie.  Teraz, aby unikn?? tych problemów, pojawi?a si? nowa technologia recyklingu, GREENMAX kompaktor do recyklingu butelek jest wykorzystywana jako bardziej wydajny sposób odwadniania butelek.


GREENMAX kompaktor


GREENMAX Recycling zaprojektowa? seri? maszyn do recyklingu butelek PET serii Poseidon. GREENMAX kompaktor  automatycznie odwadnia butelki, nast?pnie kompaktuje je w stosunku 6: 1. Ten proces nie wymaga ?adnych kosztów pracy.


Fabryka Pepsi Coli w Tajlandii boryka?a si? z problemami odwadniania butelek, ale  dyrektorzy firmy Pepsi  znale?li GREENMAX w Internecie. Po dwóch tygodniach wymiany e-maili i komunikacji stwierdzili, ?e rozwi?zanie do recyklingu GREENMAX PET jest zgodne z ich zapotrzebowaniem, ostatecznie zamówili  GREENMAX  kompaktor model P-C350 i osi?gn?li zadowalaj?ce wyniki.


przetwarza odpady styropianowe


Zaawansowana technologia i przetwarza odpady styropianowe dobro klienta to podstawowe zadanie GREENMAX. Dzi?ki szerokiemu zastosowaniu maszyn do recyklingu butelek PET przetwarzanie butelek wejdzie w efektywn? er?.


INFORMACJA

ktv洗面奶遛鸟
<acronym id="6aoqa"><center id="6aoqa"></center></acronym>
<acronym id="6aoqa"><center id="6aoqa"></center></acronym><acronym id="6aoqa"><small id="6aoqa"></small></acronym>
<rt id="6aoqa"><small id="6aoqa"></small></rt>