<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Pianka Polistyrenowa

Jak przetwarza? EPS?


Recykling styropianu (EPS) jest niezwykle potrzebny, poniewa? EPS jest tak szeroko stosowanym materia?em, który jest jednorazowego u?ytku, ale z natury nie mo?e ?atwo ulec rozk?adowi.Recykling styropianu (EPS) jest niezwykle potrzebny, poniewa? EPS jest tak szeroko stosowanym materia?em, który jest jednorazowego u?ytku, ale z natury nie mo?e ?atwo ulec rozk?adowi.

EPS ma ró?ne zastosowanie, najcz??ciej spotykamy je w opakowaniach takich jak:
- opajiwania sprz?tu AGD/RTV,
- opakowania fast foodów tj.: tacki, kubki
- pude?ka na owoce i warzywa 
- skrzynki ch?odnicze na ryby, mi?so
Wy?ej wymienione opakowania s? jednorazowe, dlatego recykling styropianu jest bardzo potrzebny, aby chroni? nasze ?rodowisko.


Recykling styropianu jest bardzo potrzebny, aby chroni? nasze ?rodowisko.
Niestety proces przetwarzania EPS nie jest ?atwy.
Po pierwsze, nie jest dobrym pomys?em umieszczania odpadów EPS na wysypiskach ?mieci, które mog? chemicznie zanieczyszcza? gleb? oraz ?rodowiska wodne .

Po drugie, ludzie mog? wykorzystywa? ponownie materia? EPS, ale ilo?? odzyskiwanego polistyrenu z selektywnej zbiórki jest bardzo niewielka.
Wszyscy bardzo ?atwo radz? sobie z odpadami. Wystarczy?oby wyrzuca? odpadowy materia? EPS w ró?ne miejsca zgodnie z klasyfikacj?. Na przyk?ad metal odpadowy mo?na umie?ci? w jednym miejscu, a materia?y zwi?zane z tworzywami sztucznymi mo?na wrzuci? w inne miejsce. To dzia?anie zapewni wygod? ludziom, którzy musz? codziennie zbiera? odpady. W końcu sklasyfikowane odpady mo?na transportowa? ci??arówkami do przemys?u prze?adunkowego i przetwórczego.


Z uwagi,i? du?a ilo?? materia?ów EPS zostaje przetransportowana do przemys?u, lepiej i praktyczniej jest polega? na maszynach do recyklingu EPS. Maszyna do recyklingu GREENMAX mo?e w jak najwi?kszym stopniu poradzi? sobie z odpadowym materia?em EPS.

SKRZYNKA VIP
1.RAGN SELL (maszyna do recyklingu styropianu A-C100)
2. Ceg?a (maszyna do recyklingu styropianu A-C200)
3. Polyrec (maszyna do recyklingu styropianu A-C300)


Maszyny do recyklingu mog? rozdrabnia? odpadowy materia? EPS, który pó?niej mo?na ?atwo zag??ci?  aby nast?pnie sprasowa? go w g?ste bloki pod du?ym ci?nieniem .
Innym tego typu urz?dzeniem, które potrafi poradzi? sobie z odpadami jest kompaktor z funkcj? grzania.
Tego rodzaju maszyny mog? kruszy? EPS na kawa?ki i stopi? je do bloków w stosunku 50: 1.

Jednym s?owem, odpady EPS mo?na lepiej i ?atwiej podda? recyklingowi za pomoc? maszyn do recyklingu.

Maszyny do recyklingu mog? rozdrabnia? odpadowy materia? EPS, który pó?niej mo?na ?atwo zag??ci?  aby nast?pnie sprasowa? go w g?ste bloki pod du?ym ci?nieniem .


Innym tego typu urz?dzeniem, które potrafi poradzi? sobie z odpadami jest kompaktor z funkcj? grzania.
Tego rodzaju maszyny mog? kruszy? EPS na kawa?ki i stopi? je do bloków w stosunku 50: 1.
Jednym s?owem, odpady EPS mo?na lepiej i ?atwiej podda? recyklingowi za pomoc? maszyn do recyklingu.
W końcu, czy wiesz, co mo?na zrobi? z odpadów EPS? W rzeczywisto?ci materia? EPS mo?na przetworzy? w ramki do zdj?? i listwy dekoracyjne lub ramy lustrzane. Odzyskany EPS ma znacznie wi?cej warto?ci i przynosi producentom wi?cej korzy?ci, oszcz?dzaj?c zasoby.
MATERIA?Y

湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>