<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Jak przetwarza? piank? polietylenow??

Recykling pianki polietylenowej

Obecnie globalny wska?nik recyklingu pianki polietylenowej PE (EPE) jest bardzo niski. Firm, które trudni? si? recyklingiem pianki PE jest równie? niewiele. Konwencjonalne metody recyklingu, takie jak sk?adowanie i spalanie, w pewnym stopniu spowodowa?y zanieczyszczenie ?rodowiska. Aby rozwi?za? ten problem, konieczne jest prasowanie pianki PE lub topienie na gor?co. Firma Intco recycling od wielu lat specjalizuje si? w recyklingu pianki polietylenowej.  Korzy?ci z recyklingu pianki polietylenowej :

1. zmniejszenie zanieczyszczenie ?rodowiska

2.  oszcz?dno?? energii i zasobów

3. oszcz?dno?? kosztów transportu i przechowywania

4.  niskie op?aty eksploatacyjne i konserwacyjne

5. zysk


Proces recyklingu pianki polietylenowej :

Scentralizowany odzysk pianki PE → Kompresja obj?to?ci → recykling granulatu Z powodu du?ej obj?to?ci pianki PE, transport i sk?adowanie przysparza wiele trudno?ci. .
GREENMAX  wyprodukowa? kompaktowe  maszyny do recyklingu pianki polietylenowej.


pianki polietylenowej200402(1) kompaktowy (seria ZEUS)
a. metoda kompaktowej pianki PE :
Urz?dzenie mo?e rozdrobni? odpadow? piank?, dzi?ki ostrzom w du?ym stopniu.  Maszyna zag?szcza odpadowy EPE pod du?ym ci?nieniem. Na powierzchni bloku kompresyjnego tworzy si? warstwa folii topliwej, która jest wygodna w transporcie i mo?e skutecznie zapobiega? powstawaniu odbicia EPE.
b. proces kompaktowej pianki PE:

recykling-pianki-polietylenowej


c. zalety pianki kompaktowej PE :

1. Fizyczne kompaktowe na zimno, ochrona ?rodowiska, brak zanieczyszczeń
2. recykling odpadów pianki, zmniejszenie op?aty za przetwarzanie odpadów
3 .oszcz?dno?? miejsca do przechowywania, wygodny transport, oszcz?dno?? kosztów transportu i przechowywania
4 .sprasowany materia? EPE mo?na wykorzysta? do bezpo?redniej sprzeda?y lub do granulacji
5 .oszcz?dno?? kosztów pracy

(2) Topienie (seria MARS)

a. metoda topienia pianki PE :

recykling-pianki-polietylenowej

Maszyna do topienia na gor?co, mo?e zmia?d?y? odpadow? piank? PE na kawa?ki. Po procesie rozdrabniania, topienia, wyt?aczania i formowania odpad staje si? zag?szczonymi wlewkami, mo?e zaoszcz?dzi? miejsce do przechowywania i koszty transportu.

b. metoda piankowa PE

c. zalety stopionej pianki PE :

1. Posiadaj? zdolno?? ci?g?ej produkcji w stosunku 90: 1, wysok? g?sto??, wysokie bezpieczeństwo i niskie zu?ycie mediów

2. oszcz?dno?? miejsca do przechowywania, wygodny transport, oszcz?dno?? kosztów transportu i przechowywania

3. Bezpieczeństwo i wydajno?? dla automatycznej pracy

4. mo?e by? stosowany do sprzeda?y bezpo?redniej lub granulacji


WSKAZóWKA: EPE (ekspandowalny polietylen), zwany tak?e piank? PE, to bezpieczny dla ?rodowiska materia? spieniony, który mo?na podda? recyklingowi. Wszechstronne w?a?ciwo?ci fizyczne spienionego polietylenu otwieraj? nowe mo?liwo?ci oszcz?dzania masy i oszcz?dzania energii. Mo?e by? stosowany w wielu obszarach, takich jak pakowanie, architektura, elektrotechnika itp.MATERIA?Y

湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>