<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Pianka EPP

Jak przetwarza? Epp?


Ekspandowany polipropylen (EPP) jako rodzaj materia?u zabezpieczaj?cego jest wygodny do recyklingu. Spieniony polipropylen ma doskona?? odporno?? na ciep?o. EPP mo?na stosowa? w ponad stu stopniach, tymczasem nie wydziela szkodliwych gazów. Ma równie? siln? funkcj? izolacyjn?. W rezultacie mo?e by? stosowany jako zaawansowany materia? termoizolacyjny.


W rzeczywisto?ci recykling EPP wymaga wysi?ku wszystkich. Wiemy, ?e wszystkie odpadowe produkty EPP najlepiej podda? recyklingowi. Zatem zbieranie odpadów EPP jest du?ym zadaniem. Odpady EPP powinny trafia? do kontenerów zgodnie z klasyfikacj? odpadów. W zwi?zku z tym pojemnik na odpady mo?e zaoszcz?dzi? znacznie wi?cej energii, a ich wydajno?? zbierania zostanie znacznie poprawiona.


Rozwi?zanie do recyklingu pianki EPP przez ch?odzenie na zimno:

EPP Expanded Polipropylene) mo?e by? poddany recyklingowi przez nasze maszyny, takie jak nasza maszyna GREENMAX, która mog?aby skompaktowa? odpady EPP, poniewa? zag?szczarka GREENMAX mo?e zmia?d?y? odpady EPP, a nast?pnie zwarte odpady EPP w bloki tak ciasno, jak to mo?liwe. Wi?c recykling EPP nie b?dzie ból g?owy do ponownego wykorzystania.
Zalety materia?u piankowego EPP:


1. Temperatura przej?cia szk?a polipropylenowego poni?ej temperatury pokojowej, istnieje lepsza odporno?? na uderzenia ni? pianka polistyrenowa i polistyrenowa w porównaniu do typu nieodzyskanego, pianka polipropylenowa jest materia?em przyjaznym dla ?rodowiska.
2. Materia?y przyjazne dla ?rodowiska wielokrotnego u?ycia: ?atwy recykling, rozk?ad, produkty wolne od szkodliwych sk?adników toksycznych, spalanie nie wytwarza substancji toksycznych.
3.Ochrona ?rodowiska: Pianka nieskrzydlona EPP, nietoksyczna, w 100% nadaj?ce si? do recyklingu, oszcz?dzaj?ca energi? i zasoby.
4. Doskona?a wtórna wykonalno??: mo?e t?oczenie, ci?cie, spawanie, kleje topliwe i inne wtórne przetwarzanie.


Zalety kompaktora piankowego GREENMAX EPP:


1. Nie ma zrzutu odpadów, które nie spowoduje wtórnego zanieczyszczenia ?rodowiska.
2. GREENMAX posiada dojrza?? technologi? i mo?e zapewni? d?ugoterminowe wsparcie.
3. Zag?szczarka piankowa GREENMAX EPP ma wielu klientów VIP i udane etui.
4. GREENMAX mo?e zaprojektowa? specjalne modele kompaktora z pianki EPP zgodnie z wymaganiami klienta
5. GREENMAX mo?e zapewni? doskona?y system obs?ugi posprzeda?owej.

Czy recykling du?ej ilo?ci odzyskanych odpadów EPP jest równie? wa?nym krokiem? Po pierwsze, niewielka ilo?? odpadów EPP jest bardzo ?atwa w obs?udze, a ludzie mog? zrobi? z nich wyroby rzemie?lnicze lub produkty codziennego u?ytku. Po drugie, du?a ilo?? odpadów EPP musi zosta? poddana g??bokiemu przetwarzaniu. Nast?pnie odpady EPP mo?na ponownie wykorzysta?.Ogólnie rzecz bior?c, istniej? dwa g?ówne typy maszyn o ró?nych sposobach przetwarzania tworzyw sztucznych. Po pierwsze, kompaktory, które ?atwo radz? sobie z odpadami.EPP  trafia do zbiornika maszyny przez przeno?nik ta?mowy. Nast?pnie odpadowy EPP zostaje  rozdrobniony na kawa?ki i w końcu sprasowany w bloki pod ci?nieniem.


Drugi typ maszyny ró?ni si? od kompaktora tworzyw sztucznych. Oczywi?cie istniej? pewne wspólne cechy mi?dzy tymi dwoma typami maszyn. Cz?sto zdarza si?, ?e odpady EPP musz? zosta? rozdrobnione przez kruszark? umiejscowion? w koszu zasypowym kompaktora. Nast?pnie pokruszony materia? mo?e przej?? do nast?pnego procesu.Seria MARS GREENMAX to kompaktory z dodatkow? funkcj? grzania, których końcowym produktem jest zlep z tworzywa o g?sto?ci oko?o 90:1,  a nie tak jak w przypadku standardowych kompaktorów blok o g?sto?ci oko?o 50:1


Teraz zapewne masz lepsz? wiedz? na temat odpadowego materia?u EPP. Wi?cej informacji mo?na znale?? na naszej stronie internetowej,mo?esz równie? sprawdzi? naszego partnera w sprawie recyklingu epp.


recykler styropianu


MATERIA?Y

湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>