<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Koalicja na rzecz recyklingu styropianu nadal zapewnia dotacje dla spo?eczno?ci i przedsi?biorstw w 2021 r

Koalicja Recyklingu Pianek od sze?ciu lat realizuje plan recyklingu, przeznaczaj?c ??cznie prawie 780 125 USD na rzecz przedsi?biorstw komunalnych i recyklingowych w Polsce. Do tej pory ponad 6 milionów osób mo?e bezpo?rednio realizowa? recykling odpadów styropianu dzi?ki dotacji, a wiele spo?eczno?ci rozpocz??o lub rozszerzy?o program recyklingu pianki.


聚苯乙烯利用機W projekcie recyklingu pianki istniej? trzy cz??ci, które wymagaj? kapita?u: odbiór odpadowego styropianu, zakup kompaktora, op?acenie magazynu i koszty transportu. Chocia? dotacja FRC wystarczy na zakup maszyny i pokrycie kosztów reklamy, niektóre dodatkowe op?aty, takie jak przygotowanie terenu, infrastruktura elektryczna i koszty instalacji, musz? zosta? poniesione przez odbiorc?. Je?li wi?c jeste? zdeterminowany, aby przeprowadzi? recykling odpadów styropianu, musisz przygotowa? odpowiednie fundusze. FRC jest przydzielane tylko do 50000 dolarów, z czego kwota jest okre?lana przez wymagania sprz?towe.GREENMAX
Warunki sk?adania wniosków o ten fundusz s? bardzo ?agodne. Mo?esz z?o?y? wniosek, niezale?nie od tego, czy chcesz realizowa? recykling odpadów styropianu czy te? odzyska? pian? odpadow? jako przedsi?biorstwo, a FRC og?osi odbiorców dotacji przez ca?y rok. Ta wiadomo?? jest rzeczywi?cie dobr? wiadomo?ci? dla tych, którzy zawsze chc? zaanga?owa? si? w recykling, ale odstrasza ich cena, poniewa? najdro?sza cz??? - zakup zag?szczacza pianki jest rozwi?zana.


Poniewa? jest to najdro?sza cz???, wybór zag?szczacza pianki nale?y traktowa? powa?nie. Obecnie GREENMAX Recycling jest jednym z czo?owych producentów zag?szczaczy pianki na rynku. Co roku maszyny GREENMAX oferowane przez GREENMAX Recycling s? sprzedawane na ca?ym ?wiecie i ciesz? si? uznaniem klientów.


recykling odpadów styropianu


Wynika to nie tylko z doskona?ej jako?ci maszyny, ale tak?e z perfekcyjnej obs?ugi. Bez wzgl?du na to, gdzie jeste? na ?wiecie, GREENMAX zapewni Ci doskona?? obs?ug? posprzeda?ow?, w tym konserwacj? maszyn, wskazówek dotycz?cych cen recyklingowanych wlewków i zakupu. Je?eli recykling odpadów styropianu jest dla ciebie wa?ny, mo?esz ca?kowicie zaufa? GREENMAX.


INFORMACJA

湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>