<center id="ekiyw"></center> <center id="ekiyw"></center>
<noscript id="ekiyw"><tr id="ekiyw"></tr></noscript>
<center id="ekiyw"></center>
<center id="ekiyw"></center>

Automatyczny system ci?cia, ch?odenia oraz pakowania


Automatyczny system ci?cia, ch?odenia oraz pakowania Greenmax powsta? na potrzeby zautomatyzowanej pracy. Je?li posiadaj? Państwo system silosowy do zbierania odpadów lub py?u,  Greenmax mo?e równie? dostarczy? reszt? linii oraz zautomatyzowa? ca?y system recyklingu EPS.


Recykling styropianu


Ostatnio coraz wi?cej producentów EPS stara si? uzyska? materia? pierwotny z przetworzonych odpadów styropianowych, aby realizowa? obieg zamkni?ty tworzywa. Ten automatyczny system recyklingu stanowi pierwszy krok w kierunku recyklingu odpadów styropianowych.


System sk?ada si? z 6 cz??ci, w tym silosu, urz?dzenia do zmniejszania obj?to?ci odpadów EPS, automatycznego ci?cia, ch?odzenia, transportu i pakowania przetworzonego EPS.
Rezultat końcowy to w pe?ni automatyczny recykling. Kiedy silos jest pe?en odpadów styropianowych,  mo?esz po prostu w??czy? system i odej??, aby wykona? inn? prac?. Po zakończeniu pracy   mo?esz sprawdzi?, czy worek jest pe?ny i wymieni? worek. Je?li odpady styropianowe znajduj?ce si? w silosie zostan? zu?yte, urz?dzenie automatycznie zatrzyma prac?.


Dzi?ki temu systemowi b?dziesz czerpa? korzy?ci:

1.Zamień odpad/py? z odpadów styropianowych na pieni?dze

2.Mniej ludzi do obs?ugi recyklingu odpadów EPS/XPS. Dzi?ki w pe?ni automatycznej pracy nie jest wymagana ?adna specjalna si?a robocza.
3.Pomoc producentom EPS/XPS w uzyskaniu wizerunku ESG od bran?y tworzyw sztucznychKliknij poni?szy film, aby zobaczy? dzia?aj?c? maszyn?:湛江哪里有学生出来卖,湛江哪里有新茶,湛江哪里可以品茶,湛江哪个公园有鸡_大全 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>